VNS en Goede Doelen

De Stichting Vriendschapsbanden Nederland Suriname streeft naar goede banden tussen Nederland en Suriname, een verbetering van de leefomstandigheden in Suriname en – zeker niet onbelangrijk – goede banden tussen Nederlanders en Surinamers in Suriname.

Een belangrijk middel om al dit moois te bereiken is de ondersteuning van organisaties en initiatieven in Suriname die zich inzetten voor de noden van de Surinaamse bevolking. Dat kan op allerlei gebied: sociaaleconomisch, cultureel, technisch of educatief. Vanuit Nederland kunnen we op veel terreinen iets betekenen en dat hebben we de afgelopen jaren op uiteenlopende wijze gedaan, van het schenken van brandweerpakken, het sturen van bibliotheekboeken, broedmachines en de renovatie van de aanlegsteiger van het kinderinternaat in Alkmaar.

Het internaat beschouwen wij nog steeds als een aandachtspunt, met daarnaast de Stichting Unu Pikin. Tevens zoeken wij naar een hulprelatie met het Surinaamse blindeninstituut.

De VNS en Inkomsten

Giften in geld

De reizen alleen leveren lang niet genoeg inkomsten op om onze goede doelen te realiseren. Het zijn vrijwel kostprijsreizen en de stichting VNS is daarom ook afhankelijk van giften van derden die de stichting een warm hart toedragen. Zo worden alle deelnemers van onze reizen na afloop in de gelegenheid gesteld de stichting te sponsoren voor €25 per jaar.

De aftrekbaarheid van deze giften is 100%, mits er vooraf in een schriftelijke overeenkomst is vastgelegd dat er (minstens) vijf jaar jaarlijks een even hoog bedrag wordt geschonken.

Daarvoor vult u als schenker een speciaal formulier in. U ondertekent beide exemplaren en stuurt deze naar ons op. Stichting VNS vult haar gegevens in, ondertekent ook beide exemplaren en stuurt het exemplaar voor de schenker aan u retour.

Nalaten: de mogelijkheden en de stappen

Stichting VNS een plaats geven in uw testament is niet ingewikkeld. Hieronder vindt u praktische informatie voor als u overweegt om ons in uw testament op te nemen.

Testament

Nalaten aan Stichting VNS kan alleen via een testament dat door een notaris is opgemaakt. Een codicil (eigen handgeschreven verklaring) is niet voldoende. De notaris adviseert over de mogelijkheden en legt de uiterste wil vast in een notariële akte. Een testament heeft pas rechtskracht als u én de notaris het testament hebben ondertekend.

Een testament is extra belangrijk als er geen kinderen zijn. Zonder testament kan de nalatenschap worden toegewezen aan verre familie of, als er helemaal geen familie is, gaat de nalatenschap (zonder testament) in zijn geheel naar de staat. Via uw testament iets nalaten aan personen of organisaties kan via een legaat of een erfstelling.

Legaat

Een legaat is een bedrag of waardevol bezit (een kunstwerk, een huis of bijvoorbeeld aandelen) dat u in uw testament toewijst aan een bepaalde persoon of organisatie.

Erfstelling

Als u een persoon of een organisatie zoals Stichting VNS mede-erfgenaam maakt, heet dit een erfstelling. Stichting VNS krijgt dan recht op een door u bepaald gedeelte van de nalatenschap. Wilt u dat uw hele nalatenschap naar stichting VNS gaat, dan kunt u ons ook tot enige erfgenaam laten benoemen. Het blijft, naast een erfstelling, mogelijk om legaten toe te kennen aan personen of organisaties.

Schenking na overlijden

Soms vragen mensen aan hun kinderen om, nadat de erfenis is vrijgekomen, een bedrag over te maken aan een goed doel, bijvoorbeeld Stichting VNS. Beter is het om in dat geval Stichting VNS een legaat toe te kennen en dat vooraf in het testament vast te laten leggen. Dan hoeven de kinderen daarover niet eerst erfbelasting af te dragen.

Naar de notaris

De eerste stap is een lijst maken met uw belangrijkste bezittingen en de precieze namen van de personen en organisaties die u wilt begunstigen. Een notaris zal aan de hand van uw wensen vertellen wat de mogelijkheden en de kosten zijn voor het opmaken van het testament.

Stichting VNS is een goede doelen organisatie met ANBI-status en is vrijgesteld van erfbelasting over het ontvangen erfdeel of legaat. Het volledige bedrag, of de volledige waarde van uw legaat, komt ten goede aan ons werk.

NL 77 RABO 0136183662,
KvK-nr. 37 14 27 24,
ANBI-nr. Belastingdienst: 81 96 38 730 – Dossier 68 425.

Wees ervan overtuigd dat de stichting iedere donatie 100% gebruikt voor SURINAME. Bestuurders van de VNS zijn allen vrijwilligers die nooit kosten in rekening brengen en maken nooit reizen met gelden van de stichting! De jaarcijfers van de VNS worden gepubliceerd en transparantie is topprioriteit bij de VNS

Andere Organisaties

VNS is uiteraard niet de enige organisatie in Nederland die zich bezighoudt met hulp en ondersteuning. Samenwerking is geboden, versnippering op dit terrein is bijna altijd contraproductief. Bovendien is het sturen van hulpgoederen naar Suriname een dure zaak, het is veel handiger als je dat samen doet en daarbij gebruik kan maken van elkaars expertise en contacten. Daarom hieronder enkele (met nadruk op enkele, de lijst is niet uitputtend) goede doelen organisaties die zich ook richten op Suriname

www.goededoelen.nl
http://www.stdons.nl
https://www.johanferrierfonds.nl
http://www.kansenvoorsuriname.nl
https://www.vriendenvansuriname.nl
https://apura.org
https://helpeenhandje.weebly.com
https://www.vriendenkringnederland.nl
https://su4su.sr
https://www.zzg.nl/su4su
https://www.projecthulpsuriname.nl