Balans per 31 december 2020

31/12/2020 31/12/2019
Vaste active Vlottende activa
Liquide middelen:
Kas € 712,00 € 712,00
Rek. Cour. Rabobank €   8.805,00 € 2.243,60
Vorderingen Vooruitbetaalde advertenties
€ 9.517,00 € 2.955,60
Passiva Kapitaal 1 januari € 22.143,00 € 22.143,00
Resultaat t/m 31 december € 22.094,00 €19.306,00
Kapitaal 31 december € 49,00 € 2.837,00
Kortlopende schulden € 119,00 € 119,00
Voorschotten op de reis 2021 € 9.350,00
Kasverschillen € 1,00 € 1,00
€ 9.517,00 € 2.955,00
Verlies en Winst rekening boekjaar 2020
Opbrengsten Reis Suriname € 33.730,00
Donaties € 35,00

AF: Kosten Reclame 

€ 1.667,00

€ 1.524,00

Kantoor/Porti   € 426,00
Website € 816,00  
Giften   € 121,00
Bestuurskosten € 103,00 € 668,00
Reis Suriname   € 38.871,00
Bankkosten € 217,00

€ 220,00

Afrondingen   € 4,00
Advieskosten    
  € 2.823,00

€ 41.896,00

Opbrengsten € 2.788,00 € 8.166,00
     
M.J.H. Ramdhani, Penningmeester
Warmenhuizen, 19 januari 2021