Balans per 31 december 2021

  31-12-2020 31-12-2021
Vaste active Vlottende activa    
Liquide middelen:    
Kas € 712,00 € 612,00
Rek. Cour. Rabobank €   8.805,00 € 17.937.00
Vorderingen Vooruitbetaalde advertenties    
  € 9.517,00 € 17.937.00
Passiva Kapitaal 1 januari € 22.143,00 € 
Resultaat t/m 31 december € 22.094,00-
Kapitaal 31 december € 49,00 € 5.962.00
Kortlopende schulden € 119,00 € 
Voorschotten op de reis 2021 € 9.350,00  € 11.975.00
Kasverschillen € 1,00- € 
  € 9.517,00 € 17.937.00
Verlies en Winst rekening boekjaar 2020    
Opbrengsten Reis Suriname  
Donaties € 35,00  € 35.00

AF: Kosten Reclame 

€ 1.687,00

€ 100.00

Kantoor/Porti/Abonnementen   € 15.00
Website € 816,00  € 1.600.00
Giften  
Bestuurskosten € 103,00
Reis Suriname   € 1.650.00
Bankkosten € 217,00

€ 224.00

Afrondingen   € 
Advieskosten    
  € 2.823,00

€ 3.589.00

Opbrengsten € 2.788,00- € 3.554.00-
     

M.J.H. Ramdhani, Penningmeester
Warmenhuizen, 10 januari 2022